ஆதரவற்ற நிலையில் பிச்சை எடுக்கும் இயக்குனர்..!! இந்த பிரபல நடிகர் பட இயக்குனருக்கு இப்படி ஒரு பரிதாப நிலைமை..!! யாரு ன்னு நீங்களே பாருங்க ஷா க் ஆ கிடுவீ ங்க..!!

ஆதரவற்ற நிலையில் பிச்சை எடுக்கும் இயக்குனர்..!! இந்த பிரபல நடிகர் பட இயக்குனருக்கு இப்படி ஒரு பரிதாப நிலைமை..!! யாரு ன்னு நீங்களே பாருங்க ஷா க் ஆ கிடுவீ ங்க..!!

திரை த்துறையில் இரு க்கும் பலரும் சாதி க்க வேண்டும் எ ன்ற ஒரே குறி க்கோ ளுட ன் தா ன் வருகி ன்றா ர்கள். பலரும் எ ப்ப டியாவது சி னிமா துறையில் நுழை ந்து வி ட்டால் அத ன் பிறகு தன க்கென ஒரு இட த்தை பிடி த்து விட லாம் எ ன்று பலரும் போ ராடி வருகி ன் றா ர்கள்.

அ ந்த வகையில் செ ன் னையில் உள்ள வ டபழனி சாலை யில் கி ழி ந்த ஆடை அ ணி ந்து சி க்கு ப் பிடி த்த த லையோடு கையில் பே ப்ப ர் பேனாவை வை த்து க்கொண்டு ஒ ருவரி ன் புகை ப்படம் தற்போது மிக வைர லாக ச மூகவலை த்தள ப க்க த்தில் பரவி வருகி ன்றது.

இவ ர் யா ர் எ ன்று பலரு க்கும் தெ ரியாமல் இரு ந்த பொ ழுது அவரிடம் செ ன்று நீங்கள் யா ர் எ ன்று கே ட்டு விசா ரி த்த போது தா ன் தெரியவ ந்தது. அவ ர் எ ன்ன சொ ன் னா ர் தெரி யுமா.? நா ன் எழுதி வை த்த கதைக ளை தி ரு டி வி ட்டா ர்கள் எ ன்று அவ ர் கூறியு ள்ளன ர்.

இதையும் பாருங்க:  நடிகை குஷ்பு வெளியிட்ட புகைப்படம்… இப்போ இது தேவையா என கேள்வி எழுப்பும் ரசிகர்கள்!

அவர ஏக ப்ப ட்ட கதைக ளை எ ழுதி அவ ர் வை த்தி ரு ந்த ஒரு பையில் ப ண்டல் ப ண்டலாக கிட ந்தது. மேலும், இய க்குன ர் முரளி கிருஷ் ணனிடம் உதவி இய க்கு னராக இவ ர் பணிபுரி ந்துள்ளா ர் எ ன்பது தெரி யவ ந்து ள்ளது. மேலும், இவருடைய பெய ர் குருநாத ன்.

அ ந்த வகையில் நடிகை சி ம்ரனி ன் த ங்கை நடிகை மோனல் மற்றும் நடிக ர் குணால் நடி த்து வெ ளிவ ந்த திரை ப்படம் தா ன் பா ர்வை ஒ ன்றே. அ ந்த திரை ப்ப ட த்தி ன் உதவி இய க்கு னராக குருநாத ன் இரு ந்து ள்ளா ர்.

அ ந்த திரை ப்ப ட த்திற்கு பிறகு வாய் ப்பு தே டி பலமுறை பல ரிடமும் கே ட்டு ள்ளா ர் யாரும் வா ய் ப்பு கொடு க்காத நிலையில் சா ப்பிட கூட வழியி ல்லாத நிலையில் இவ ர் அத ன்பிறகு பி ச் சை எடு த்து வ ந் துள்ள. இதனை கே ட்ட பலரும் அ தி ர்ச்சி யாகி உள்ள ன ர்.

இதனை தொட ர் ந்து அவரது ந ண்ப ன் உ ட ன் அவரது சொ ந்த ஊரா ன திருச்சி மாவ ட்ட த்திலுள்ள மண ப்பா றை க்கு அவரது ந ண்பருட ன் செ ன்று ள்ளா ர். மேலும், இ ந்த த கவலை அறி ந்த திரையு லகின ர் பெறு ம்போது அ தி ர்ச் சியில் உள் ளன ர்.

இதையும் பாருங்க:  90ஸ் கனவு கன்னி ரம்பாவா இது ஆளே மாறிபோய்ட்டாங்களே

செ ன்னை க்கு வ ந்தால் கண்டி ப்பாக ஏதாவது ஒரு வே லை செய்து பி ழை த்து வி டலாம் எ ன்று ந ம்பி உள்ள பலரு க்கும் இ ந்த செ ய்தி அ தி ர்ச் சியை ஆ ழ் த் தி உ ள்ளது எ ன்றுதா ன் சொ ல்ல வேண்டும்…

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...