இணையின் பி.ரி.வை தாங்க முடியாது து.டி து.டி.க்.கும் பறவை! இ.ற.ந்.து கிடப்பதை கண்டு ப.ரி.த.விக்கும் காட்சி! இதயத்தை நொ.று.க்.கும் வீடியோ

இணையின் பி.ரி.வை தாங்க முடியாது து.டி து.டி.க்.கும் பறவை! இ.ற.ந்.து கிடப்பதை கண்டு ப.ரி.த.விக்கும் காட்சி! இதயத்தை நொ.று.க்.கும் வீடியோ

இணையை இ.ழ.ந்.த பறவை ஒன்று அதை எழுப்பும் காட்சியை இந்திய வனத்துறை நிர்வாகி ஒருவர் அவரின் சமூகவலைத்தள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

மனுசர்களைக் காட்டிலும் விலங்குகள் எவ்வளவு மகத்தானது. அன்பு காட்டுவதில் மனுசர்களையும் சில நேரம் மிஞ்சி விடுகின்றது. இதற்கு சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வரும் இந்த காணொளி பொருத்தமாக இருக்கும்.

ஆஸ்திரேலியாவில் வாழும் காலா என்று அழைக்கப்படும் பறவை தனது வாழ்க்கை இணையின் ம.ர.ண.த்தில் மனம் உ.டை.ந்து அ.ழு.கி/ன்றது.

அளவு கடந்த காதல் காரணமாக பி.ரி.வை. தா.ங்.கி கொ.ள்.ள மு.டி.ய வில்லை.

இ.று.தி.யில் இ.ற.ந்.த து.ணை.யை வி.ட்.டு க.ண்.ணீ.ருடன் பி.ரி.கி.ன்றது. இந்த காட்சி பார்ப்பவர்களின் இ.த.ய.த்.தை க.ண்.ணீ.ர் சி.ந்.த வைத்துள்ளது.

error: Content is protected !!