காதல் பட நடிகை சந்தியா தற்போது எப்படி இருக்கிறார் தெரியுமா? தினமும் 2 மணிநேரம் அ ழுது துடி த்துள்ளார் ..!!

காதல் பட நடிகை சந்தியா தற்போது எப்படி இருக்கிறார் தெரியுமா? தினமும் 2 மணிநேரம் அ ழுது துடி த்துள்ளார் ..!!

தமிழ் சினிமா வின் ஏர ள மான நடிகை உள்ளார் கள். அதில் ஒரு சிலர் சினிமாவை விட்டு வில க்கி விட்டா ர் கள். அந்த வகை யில் த மிழ் சி னிமாவில் வெளி யான திரை ப்பட ம் தான் கா த ல். அந்த நடிகை சந்தியா கா த ல் திரை ப்பட ம் மூ லம் த மிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர். அந்த திரைப்ப டத்திலிரு ந்து இவரை அனைவ ரும் கா த ல் சந்தியா என அழை க்க தொ டங்கி னர். அந்த அளவிற்கு இவரது க தாபாத் திரம் அந்த திரை ப்படத்தில் பேச ப்பட்டது.

அதனை தொடர் ந்து கா த ல் திரை ப்பட த்தை தொ டர் ந்து ஒருசில திரைப்ப டங்களில் நடித்தார் கா த ல் பட நடிகை சந்தியா. குறிப்பாக டி ஷ்யூம், வ ல்லவ ன், கூடல்நகர், கண்ணா மூ ச்சி ஏனடா என 10க்கும் மேற்பட்ட தி ரைப்பட ங்களில் நடி த்து ள்ளார். ஆனால், அந்த திரைப்ப டங் கள் சரியாக ஓ டா ததா ல் வாய் ப்புக ள் கு றைய தொடங்கியது.

மேலும் கா த ல் சந்தியா சென்னை யில் ஐடி கம்பெனியை நடத்தி வரும் வெங்கட் சந்திரசேகர் என்பவரை தி ரும ணம் செய்து கொண்டார். அதன்பின் குடு ம்ப வா ழ்க்கை யில் செ ட்டிலாகிவி ட்டார். மேலும் தி ருமண த்தி ன் போது ச ந்தியாவி ற்கு 27 வயதும் இவருடை ய கண வரு க்கு 41 வயதும் இருந்தது.

இதையும் பாருங்க:  நீச்சல் உடையில் புகைப்படத்தை வெளி யிட்ட அருண் பாண்டியனின் மகள் கீர்த்திபாண்டியன்

இப்படி ஒரு நிலை யில் பி ரசவ த்திற்கு பின்பு போஸ்ட்பார்டம் ப்ளூஸ் (Postpartum blues) எனப்படும் ம ன அ ழுத் த பிர ச்னை யில் பா திக்கப் ப ட்டிருந்த நடிகை சந்தியா, பல இன் னல்க ளையும் அனுபவி த்துள் ளார். அவரது குழ ந்தை இரண்டரை வ யதா கிய நிலையிலும் தொடர் ந்து இப்பிர ச்சினை இ ரு ந்துள்ளது. இதனால் இரண்டு மாதம் தி னமும் மாலை 5 மணி முதல் 7 மணி அ ழுது விடு வாராம்.

இயல்பாக அந்த நேரத்தில் அ ழுகை வ ந்து விடுமாம். இதுகுறித்து பி ரசவி த்த தா ய்மார்க ளுக்கும் விழி ப்புண ர்வினை ஏ ற்படு த்தினார். தற்போது நீண்ட இடைவேளைக்கு பின்பு தனது க ணவ ருடன் எடுத்த புகைப்படம் தற்போது வைர ளாகி பரவி வருகின்றது…

Related articles