காமெடி நடிகர் அப்புகுட்டியின் ப ரிதா ப நிலை..!!திரையில் கண்ட அ ப்புக்கு ட்டியா இது நம் பவே மு டிய லையே..!! இப்போது என்ன செய்கி றார் தெரியுமா! ஷா க் ஆ கிடுவி ங்க..!!

காமெடி நடிகர் அப்புகுட்டியின் ப ரிதா ப நிலை..!!திரையில் கண்ட அ ப்புக்கு ட்டியா இது நம் பவே மு டிய லையே..!! இப்போது என்ன செய்கி றார் தெரியுமா! ஷா க் ஆ கிடுவி ங்க..!!

த மிழ் திரையுலகில் வடிவேலுக்கு பிறகு அவரது இ டத்திற் கு பல காமெடி ஹீரோகளு க் கு இவர் வருவாரா அ வர் வருவாரா என எ திர் பார்த் து கா த்திருந் த னர். அப்படி எத ரிபார்த் தவர்க ளில் ஒருவர் தான் ஹீரோ அ ப்புக்குட்டி. இவர் த னியே ஹீரோவாக நடி த்த படங்களும் மக் களிடை யே வர வேர்க் கபட்ட ன நகைச்சுவைய னாக அ சத் தி ய ப டங்களும் வரவேற்க பட்ட ன. தனியாக ஹீரோவாக நடித்த படங்களில் அழ க ர் சா மியின் கு திரை போன்ற படங்களின் மூ லம் ம க்க ள் மத்தியில் பிரபலமாக ஆனார்.மேலும் நகைச்சுவையனா க வெண் ணி லா க படி குழு, அஜிதுட ன் வீ ரம் போ ன்ற பட ங்களில் ந டித் து பி ரப ல மா னார்.

தம்பி ம யில்வா கன ம் என்ற ட யலாக் மூ ல ம் ர சிகர் கள் ம த் தி யில் பிரபலமானார் ஹீரோ அப்புகுட் டி. இ வரு டைய உ ண்மையா ன பெயர் சிவபாலன். இவர் முதலில் ஹீரோவாக நடித்த ப ட மே தே சி ய விருதினை யு ம் பெ ற்றது. அப்புகுட்டி அவர் க ள் ப ல ப டங்களி ல் நடித்து இருந்தாலும் சி னிமாவில் தனெக் கென ஒரு இ ட த்தை பிடி க்க முடிய வில்லை.

இதையும் பாருங்க:  விஜய்திரைபடத்தை வைத்து பண மோசடி ; இயக்குனர் மீது வழக்கு

இப்போது இவர் மு தன் மு தலில் நடித்தப பட த்தி ன் பு கைப்ப ட ங்கள் ரசிகர்க ளால் ப கிரப் பட் டு வருகிற து. இவர் 1998ஆம் ஆண் டு ம முட் டி மற்றும் தே வயா னி நடி ப்பில் வெளியா ன ம றும ல ர் ச்சி எனும் பட த்தில் நடித்த புகை ப்பட ங் கள் தான் அவை. மேலும் இவர் மறு மல ர்ச்சி படத்தை தொடர்ந்து 2002ஆம் ஆண் டு சொல்ல மற ந் த கதை என்ற படத் தி ல் ந டித்தி ருந் தார்.

அதற்குப் பிறகு தான் 2004 ஆம் ஆண்டு விஜய் நடி ப்பி ல் வெ ளிவ ந் து சூப்பர் ஹிட் கொடு த்த கி ல்லி ப டத் தி ல் வேலு வின் வீட்டி ற் கு வரும் சாமி யார் என்ற க தாபாத்தி ர த் தின் மூ லம் ர சிகர் கள் ம த்தியி ல் பிரப ல மானார். அதனை தொ டர்ந்து அ ழகிய த மிழ் ம கன், ஒன் பது ரூ பாய் நோட்டு, வெண் ணிலா க படி குழு, மதராச பட்டினம்,

குள்ளநரிக்கூட்டம், அழ கர் சாமியி ன்  கு திரை,  சுந்த ரபாண்டியன், மரியான், வீரம்,  வேதாளம் உள்ளிட் ட  பல பட ங்களி ல்   ந டித்துள்ளா ர். இறுதி யா க   வா ழ் க   வி வ சா யி   என்ற  படத்தில்   ந டித் து  இ ருந் தா ர். தற்போது வேலை  எதவும்  இல் லா ம ல்   க ஷ் டப் ப ட்டு   வ ருகி றா ர்   அப்பு குட்டி. இவர் சொந்த வீ டு  வாங்குவதற்கு  வ சதியில்   லா மல்   வாட கை  வீ ட்டி ல்   வசித் து  வரு ம்

இதையும் பாருங்க:  நடிகையின் அம்மாவால் நடுத்தெருவுக்கு வந்த அங்காடித்தெரு மகேஷ்!! – “பணத்தின் மேல் கொண்ட ஆசையால் பறந்துபோன வாய்ப்புகள்!! இப்போ எப்படி இருக்கிறார் தெரியுமா?

அப்புக் குட் டி,  இந்த   கொ ரோனா  இர ண் டாம்   அலை யில்  மி குந் த   பொ ருளா தா ர   நெ ருக் க டி க்கு  ஆ ளாகி யிரு ப்ப தா க   தெரிவித்திருக்கி றார். ஏற் க னவே  பேட்டி  ஒன்றி ல்  ப ங்கே ற்ற  அப்புகு ட்டி,  எங்க சொ ந்த  ஊரில்   எங் களுக் கு   வி வ சாய   நி லம்   கிடையாது . எ ன்னு டை ய   பெற்றோர் கள்   வி வசா யத் தி ல்   கூ லி தொழில்  செ ய்பவர் கள்  தான்.

எங்களு க்கு   வி வசா  ய   நி லம்   இருந் து   இ ருந் தா ல்   விவசா ய ம்   செய்தோ அல்லது ஆடு , மாடுகளை  மேய்  த்தோ  என்னுடைய   வா ழ் க் கை யை   வாழ்ந் து   இரு ப் பேன். ஆனால்   வ றுமையி ல்   க ஷ்டப்ப ட் டு   வாழுகி ன் ற  ஒரு   சா தார ண   ந டுத்த ர க்   கு டும் ப தில்   பிறந்தவன் .  ஒரு வேளை  சோறு க்கு  கூ ட   ரொம் ப   க ஷ் டப்ப ட்டு    இரு ந்திருக் கிறேன என்று கூறி  இரு ந் தார்…

இதையும் பாருங்க:  ஜே ஜே படத்துல நடிச்ச நடிகையா இது?? இப்போ எப்படி இருக்காங்க தெரியுமா குண்டம்மாவாக மாறிட்டாங்க பார்த்தல் ஷாக் ஆகிடுவீங்க!!

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...