கேள்விகளை எழுப்பும் சுஜித்தின் முடிவு ?? | Sujith’s end raises questions | theriuma?

கேள்விகளை எழுப்பும் சுஜித்தின் முடிவு ?? | Sujith’s end raises questions | theriuma?