சிரிப்பு நடிகர் குமரிமுத்துவின் கல்லலையில் அவர் பிள்ளைகள் என்ன எழுதி உள்ளார்கள் தெரியுமா? உ யிரி ழந்த பிறகு இப்படியா எழு துவாங்க..!! பல ரையும் நெகி ழ வைத்த புகை ப்படம்..!! இதோ..

சிரிப்பு நடிகர் குமரிமுத்துவின் கல்லலையில் அவர் பிள்ளைகள் என்ன எழுதி உள்ளார்கள் தெரியுமா? உ யிரி ழந்த பிறகு இப்படியா எழு துவாங்க..!! பல ரையும் நெகி ழ வைத்த புகை ப்படம்..!! இதோ..

த மிழ் சி னிமாவில் எ த்த னையோ நகை ச்சுவை நடிக ர்கள் வ ந்து இரு ந்தாலும் ஒரு சில செய்த நகைச்சுவை அவ ர்கள் இ ற ந் த பிறகு கூட ம க்கள் ம த்தியில் நீங்க இடம் பிடி த்து இரு க்கும். அ ந்த வகையில் குமரி மு த்துவும் ஒருவ ர் எ ன்பது குறி ப்பி ட த்த க்கது. இவ ர் ஒரு த மிழ் திரை ப்பட கதாபா த்திர நடிக ர், நகைச்சுவை நடிக ர் மற்றும் திமுக க ட்சி அரசி யல்வா தி ஆவா ர்.

அவ ர் தனி த்துவமான நகைச்சு வையான சிரி ப்பால் ம க்கள் ம த்தியில் பிரபலம் ஆனவ ர். மேலும், நடிக ர் குமரிமு த்து தனது தொழில் வாழ் க்கையில் மூ ன்று தசா ப்தங் களாக 728 திரை ப்ப டங்களில் நடி த்தா ர் எ ன்பது குறி ப்பி ட த்த க்கது. அவ ர் வழ க்கமாக நகைச்சுவை வேட ங்களில் நடி த்தா ர் மற்றும் சிரி ப்பால் அறிய ப்ப ட்டா ர்.

அவ ர் தி ராவிட மு ன்னே ற்ற க ழகம் (திமுக) அரசி யல் க ட்சியி ன் உறு ப் பினராக இரு ந்தா ர். இதனை தொட ர் ந்து நடிக ர் குமரிமு த்து நாடிக ர் ச ங்க த்தி ன் உறு ப்பி னராகவும் இரு ந்து வ ந்தா ர். மேலும், அவ ர் ஒரு ச ர்ச் சையில் கூட சி க்கியு ள்ளா ர். அங்கு அவ ர் கு த்தகை மற்றும் க ட்டிட இடி ப்பு க்கு பி ன்னால் உள்ள நோ க்கம் குறி த்து கேள்வி எழு ப்பிய

பி ன்ன ர் சங்கம் பற்றி எதி ர்மறை யாக பே சினா ர் எ ன்ற குற்ற ச்சா ட் டி ன் பேரில் அவ ர் நடிக ர் சங் க த்தி லிரு ந்து வெளியே ற்ற ப் ப ட்டா ர். மேலைநா ட்டில் இரு ந்து வ ந்து த மிழ் வள ர் த்த ஜி.யு.போ ப் த ன் ம ரண த் து க்கு பி ன் பு த ன் க ல்லறை யில் த ன்னை த மிழ் மாண வ ன் என எழுதச் சொ ன் னதை வர லாற்றில் படி த்திரு ப்போம்.

இதையும் பாருங்க:  பலரும் பார்த்திராத நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் குடும்ப புகைப்படங்கள்

அ ப்படியான ஒரு கலை யை பி ரதா ன ப்ப டு த்திய வாச க த்தை நடிக ர் குமரிமு த்துவி ன் வாரிசுகளும் அவரது க ல்ல றையில் எழுதி வை த்து ள்ளன ர். இய க்குந ர் அனீஸ் மற்றும் இய க்குந ர் மகே ந்திரனி ன் அட க்க த்தில் கல ந்து கொண்டா ர். அ ப்போது அவ ர் பா ர் த்த ஒரு வி சய த்தை த ன் முகநூல் ப க் க த்தில் எழுதி இரு க்கிறா ர்.

அது இ ப்போது வைர ளாகி வருகி றது. அதில் மூ ன்று ஆண்டுக ளு க்கு மு ன்பு இ ற ந்த நடிக ர் குமரிமு த்து, அதிகமான மகே ந்திர ன் திரை ப்ப டங்களில் நடி த்தவ ர். ம ந்தைவெ ளி செ ன்மேரிஸ் க ல்ல றை தோ ட்ட த்தில் மகே ந்திரனி ன் அஞ் சலி க்காக செ ன்ற போது தா ன் நடிக ர் குமரி மு த்துவி ன் க ல்ல றை யையும் பா ர் த்தே ன்.

பொதுவாகவே அ ஞ்ச லி நிக ழ்ச்சி க்கு மு ன் னரே செ ன்று அங்குள்ள பிர பலங்க ளி ன் க ல்ல றையை அதில் உள்ள வாசக ங்களை படி ப்பது ரொம்ப ப் பிடி க்கும். அ ப்படி த்தா ன் நாடகமேதை சங்க ரதாஸ் சுவாமிகள், பாரதிதாச ன், காயிதேமில்ல த், க க்க ன், வலம்புரிஜா ன், நடிக ர் ச ந்திரபாபு, படாப ட் ஜெயலெ ட்சுமி என

இதையும் பாருங்க:  அமலாபால் விவகாரத்திற்கு இவர்தான் காரணமா?

பல ரது க ல்ல றைக ளையும் வாசி த்திரு க்கிறே ன். அ ப்படி மகே ந்திர ன் சா ர் நினைவு க்கு போன போது நடிக ர் குமரிமு த்துவி ன் க ல்ல றையை பா ர் த்தே ன்.நடிக ர் குமரிமு த்து மாறு கண்ணா கவும், மிக ச்சாதாரண மனி தராகவும் இரு ந்து த ன் திற மையால் திரை த்துறை க்குள் வ ந்தவ ர்.

மேலும், தி முகவி ன் ந ட்ச த்திர பேச்சா ளராகவும், கிறி ஸ்தவ த்தை பர ப்பும் ஊழி யராக வும் இரு ந்தா ர். இவ ர் குமரி மாவ ட் ட த்தில் பிற ந்தவ ர் எ ன்பதால் அதையே அடை மொ ழியா க்கியவ ர் பிறகு துவ க்க த்தில் எம்.ஆ ர்.ராதாவி ன் நா டக க் குழுவில் இரு ந்தவ ர். நடிக ர் ராதார வியுட ன் சண் டையி ட்டு முத ன் முதலில் சங் க த்தை வி ம ர்சி த்ததும் இவ ர் தா ன்.

அதனால், இவரை நடிக ர் சங்க த்தில் இரு ந்தே நீ க்க அதை எதி ர் த் து நீதிம ன்றம் செ ன்று வெற்றி பெற்ற வ ரலாறும் அவரு க்கு உண்டு. இ ப்படி ப்ப ட்ட மனி தரி ன் க ல்ல றையில் அவரது வாரிசுகள் எ ன்ன எழுதி வை த்திரு க்கிறா ர்கள் தெரியுமா.? it is the time for the god. to enjoy his laughter’ அதாவது எங்களை தேவையான அளவு க்கு சிரி க்க வைச்சு ட்டாரு.

இதையும் பாருங்க:  ரஜினியின் அண்ணாத்த படக்குழுவில் சிலருக்கு கொரனா ; படப்பிடிப்பு நிறுத்தம்

ஆண்டவரே இது உங்க டைம் அனுபவி ங்க.. எ ன்பது இத ன் இதற்கு அ ர் த்தம் எ ன்று எழுதியுள்ள அனீஸ் அடு த்து எழுதியது தா ன் வாழ் வியலி ன் ஆச் ச ர்ய ங்களை கொண்டது. மேலும், க ல்ல றை தோ ட்ட நு ழைவா யிலி ன் அருகில் இ க்க ல்ல றையில் திரை ப்படம் எடு க்க அனுமதி இல்லை எ ன்று இரு ந்தது.

மேலும், சி னிமாவி ன் வழிகா ட்டி இய க்குந ர் மகே ந்திர ன் திரை ப்படம் எடு க்க அனுமதி க்காத பூமியில் துவள ப்போவதை நினை த்து நகை முரணுட ன் வெளியே வ ந்தே ன்”என எழுதியுள்ளா ர். இது இ ப்போது இணைய த்தில் வை ரலாகி வருகிறது. இதோ அ ந்த கா ட்சியை நீங்களே பாருங்கள்…

Related articles

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...
‘பத்மாவத்’ கெட்டப்பில் தீபிகா படுகோனுக்கே டஃப் கொடுக்கும் ஷிவானி! ரஜினிகாந்த்தை சந்தித்த வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் வெங்கடேஷ் ஐயர் சேலையை சரியவிட்டு கவர்ச்சி தூக்கலாக போஸ் கொடுத்த அதுல்யா ரவி வாவ்.. ஸ்லீவ் லெஸ் ஜாக்கெட்டில்.. பட்டு புடவை அழகில் ஜொலிக்கும் அதிதி! உலகில் புவி ஈர்ப்பு விசை செயல்படாத 10 இடங்கள்