மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சதால கொசு தொல்லை வந்துருச்சா??வெறும் 2 ரூபாயில் வீட்டில் உள்ள கொசுக்களை முற்றிலும் ஒழிக்கலாம்!! வீடியோ இதோ..!!

மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சதால கொசு தொல்லை வந்துருச்சா??வெறும் 2 ரூபாயில் வீட்டில் உள்ள கொசுக்களை முற்றிலும் ஒழிக்கலாம்!! வீடியோ இதோ..!!

பெரு.ம்பாலு.ம் ந.ம்முடைய வீ.ட்டை எ.ப்படி.த்தான் வை.த்திரு.ந்தாலு.ம், எ.ப்படி.த்தான் சு.த்த.ம் செய்தாலு.ம், கொசு எறு.ம்பு இ.ப்படி.ப்ப.ட்ட பூச்சிகளின் பிரச்சனை அதிகமாக தான் இரு.ந்து வருகிறது. குறி.ப்பாக இ.ந்த.ப் பூச்சிகளின் மூல.ம் ந.ம்முடைய ஆரோ.க்கிய.த்திற்கு பிரச்சனை க.ட்டாய.ம் வரு.ம்.

பொதுவாக மழை மற்று.ம் குளி.ர் கால.த்தில் கொசு.க்கள் அதிகமாக இரு.க்கு.ம்.அதுவு.ம் இரவு நேரங்களில் தூங்க முடியாத அளவு.க்கு கொசு.க்கடி ந.ம் உயிரை வாங்கு.ம்.கொசு.க்கள் மூலமாக ம.க்களு.க்கு டெங்கு, மலேரியா, சி.க்குன் குனியா, யானை.க்கால் போன்ற நோய்கள் பரவுகின்றன.

பா.ர்.ப்பதற்கு கொசு, ஈ இவைகள் அளவில் சிறியதாக இரு.ந்தாலு.ம், இவைகள் பர.ப்ப.க் கூடிய வியாதிகள் உயிரை.க் கொல்லு.ம் அளவிற்கு பெரு.ம் ஆப.த்தானது தான்.வீ.ட்டில் இ.ப்படி.ப்ப.ட்ட பூச்சிகள் தொல்லையிலிரு.ந்து எ.ப்படி.த்தான் விடுபடுவது?

அதுவு.ம் செயற்கையான பொரு.ட்களை பயன்படு.த்தாமல், இயற்கையான பொரு.ட்களை.ப் பயன்படு.த்தி எ.ப்படி ந.ம் ஆரோ.க்கிய.த்தை பாதுகா.த்து.க் கொள்வது, என்பதை.ப் பற்றி.த்தான் இ.ந்த பதிவின் மூல.ம் தெரி.ந்து கொள்ள.ப் போகின்றோ.ம்.சரி வாருங்கள் கொசு தொல்லை நீங்க இது போன்று செய்யுங்கள் கூ.ட்ட.ம் கூ.ட்டமா சாகுது பாருங்க.

Related articles

error: Content is protected !!