46 வயதாகியும் கல்யாணம் செய்யாமல் இருக்கும் நடிகை நக்மா.. ஏன் தெரியுமா? காரணம் இந்த இரண்டு பிரபலங்களா? வெளியான தகவல் இதோ..!!

46 வயதாகியும் கல்யாணம் செய்யாமல் இருக்கும் நடிகை நக்மா.. ஏன் தெரியுமா? காரணம் இந்த இரண்டு பிரபலங்களா? வெளியான தகவல் இதோ..!!

ஹீரோயின் நக்மா 25 டிசம்பர் 1970ஆ ம் ஆண்டு அ ன்று பி றந்தார். இவர் ஒரு இ ந்தி ய ஹீரோயின் மற்றும் அ ரசி யல் வாதி ஆவார் . ஹீரோயின் நக்மா 1990 ஆம் ஆ ண்டில் சல்மான் கானு க்கு எ தி ரா ன பா க்கி யி ல் பட த்தி ல் அவரது சினி மா அ றிமு கமா னா ர். இது ஹிந்தி சினி மாவின் ஏ ழாவது உ யர் ந்த வசூ ல் ப ட மா க அ மை ந்து இருந்தது. கரானா மொகுடு, கிங் மாமா, கஹாகன், பாஷா, லால் பாத்ஷா போ ன்ற ப டங் களி ல் அ வர து பா த்தி ரங் _களுக்கு ந ன்கு அ றிய ப்ப டுகிறார். அவர் பாலிவு ட்டி ல் த னது ந டிப் பு வா ழ்க் கையை த் தொடங் கினார்.

ஹீரோயின் நக்மா தெலுங்கு, ஹிந்தி, த மிழ், போஜ்புரி, மலை யாளம், கன்னட, பெங்காலி, பஞ்சா பி மற்றும் ம ராத் தி போ ன்ற இ ந்தி யாவி ன் மொ ழிகளி ல் ஒ ரு பர ந்த அ ளவிலா ன படங்களில் நக்மா செயல் படவில்லை. த மிழ் சி னிமா வில் க வ ர் ச் சி பு யலா க 90 காலக் கட் டத்தில் ஒரு கா ட் டு கா ட்டிய வர் தா ன் ந க்மா.

அன்றைய காலத்தில் ந க்மாவை பா ர்த்து ஏ ங் கா த ர சிக ர்க ளே கி டை யா து. அந்தளவுக்கு தன்னுடைய கே ரிய ரில் கொ டி கட்டி ப் பற ந்த ஒரு ஹீரோயின் நக்மா. தற்போ து 46 வய தாகி யும் தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ள் ளாம ல் இ ருக்க காரணம் நக்மா கா த லி த் த அ ந்த இ ரண் டு பேர் தான் என்கிறார்கள் இ ணைய வா சிகள்.

முதலில் நக்மா கிரிக் கெட் வீ ரர் வி ராட் க ங்குலி யை கா த லி த்தா ர் என்பது ஊருக்கே தெரி ந் த விஷயம் தான். ஆனால் கங் குலிக்கு தி ரு ம ண ம் ஆன விஷயம் தெரி ந்து ம் இருவரு ம் கா த லி த் து வ ந்தது ப த்தி ரிகை களி ல் பெ ரு ம் ச ர்ச் சை யை கி ள ப்பிய து.

அதன் பின் கங்குலி த ன்னு டைய கு டும் பத் தை கரு த்தி ல் _கொண்டு ந க்மா வை கை வி ட்டதா க அப் போதே பத்திரி கைகளி ல் எழு தப்ப ட்டது. அதேபோல் நக்மா அதிக நம்பிக்கை வைத்த இன்னொரு நபர் என்றால் அது நம்ம சுப்ரீம் ஸ்டார் சரத்குமார் தானாம்.

ஹீரோ சரத்குமாருக்கும் ந க்மா வுக்கு நி லையில் ஒரு உறவு இரு ந்த தாக கூற ப்படு கிற து. ஹீரோ சரத்குமாரும் நக் மாவும் நீ ண் டகா ல மாக கா த ல் போ தை யி ல் இருந்த நிலையில் சரத் குமாரின் குடும் பத் தில் ஏற் ப ட்ட சில ச லச ல ப்பு _கள் காரணமாக இந்த பி ர ச் ச னை பூ தாகர மாக வெ டிக்க சரத்குமாரும் இ றுதி யில் கை வி ட் டு வி ட் டாரா ம்.

இந்த இரண்டு கா த ல் தோ ல்வி களை தா ங்க மு டியா மல் நொ ந்து வா ழ்க் கையை யே வெ றுத் து வி ட்டாராம் ஹீரோயின் நக்மா அவர்கள். இதனால் தான் 46 வய துக் கு மேலா கியும் தற்போது வரை தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொள்ளாமல் இருந்து வரு கிறார் எ ன்கிறா ர்கள் இ ணை யவா சி_கள்…

உங்கள் கருதுங்களை இங்கே சொல்லுங்கள்

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...

‘பத்மாவத்’ கெட்டப்பில் தீபிகா படுகோனுக்கே டஃப் கொடுக்கும் ஷிவானி! ரஜினிகாந்த்தை சந்தித்த வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் வெங்கடேஷ் ஐயர் சேலையை சரியவிட்டு கவர்ச்சி தூக்கலாக போஸ் கொடுத்த அதுல்யா ரவி வாவ்.. ஸ்லீவ் லெஸ் ஜாக்கெட்டில்.. பட்டு புடவை அழகில் ஜொலிக்கும் அதிதி! உலகில் புவி ஈர்ப்பு விசை செயல்படாத 10 இடங்கள்