கமலுடன் மைக்கல் மதன காமராஜர் படத்தில் நடித்த பீம் பாய் நியாபகம் இருக்கா? அவர் என்னவானார் தெரியுமா.? சினிமாவை விட்டு விலகி இப்படி ஒரு நிலையில் இருக்கும் நடிகர்..!! இணையத்தில் தீ யாய் ப ரவும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

கமலுடன் மைக்கல் மதன காமராஜர் படத்தில் நடித்த பீம் பாய் நியாபகம் இருக்கா? அவர் என்னவானார் தெரியுமா.? சினிமாவை விட்டு விலகி இப்படி ஒரு நிலையில் இருக்கும் நடிகர்..!! இணையத்தில் தீ யாய் ப ரவும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

த மிழ் சி னிமா உ லகில் ஏரா ளமான திரை ப்ப டங்கள் வ ந்திரு ந்தாலும் அ திகமாக ம க்கள் ம த்தியில் பிரப லமடை ந்த திரை ப்படம் எ ன்றால் ஒ ன்று அல்லது இரண்டு தா ன் சொல்ல முடியும். அ ந்த வகையில் எ ந்த ஒரு த லைமு றையும் ரசி க்க வை க்கும் வி தமான இரு க்கும் திரை ப்படம் ஒ ன் றுதா ன் மை க்கேல் மதன காமராஜ ன்.

அ ந்த திரை ப்பட த்தில் பல ஜா ம்பவா ன்கள் நடி த்து கல க்கி இரு ந்த திரை ப்ப ட த்தை பற்றி தா ன் நாம் இ ப்போது பா ர் க்க ப் போ கிறோம். அ ந்த வகையில் இ ந்த த் திரை ப்ப ட த்தில் நடி த்த பலரும் ம க்கள் ம த்தியில் பிரப லமாக பேச ப்பட்டு வ ந்து ள்ளா ர்கள்.

அ ப்படி இ ந்த திரை ப்ப ட த்தி ன் மூ லம் பல ம க்கள் ம த்தியில் பெரிய வ ரவே ற்பை ப் பெ ற்றவ ர் தா ன் பீ ம்பா ய் எ ன்பவ ர். இவ ர் பஞ்சா ப் மாநி ல த்தில் பிற ந்து உள் ளவ ர். இவரி ன் உண் மையான பெய ர் பிரவீ ன் குமா ர் எ ன்பதாகும்.

இவ ர் த மிழ் மட்டும் இல் லாமல் முத ன் முறை யாக இ ந்தி திரை ப்ப ட த்தில் நடி த்து ம க்கள் ம த்தியில் கவ ன த்தை ஈ ர் த் தவ ர். அதுவும் மகாபாரதம் எ ன்ற தொ டரில் பீம ன் ஆக நடி த்த ஏரா ளமான ம க்களை த ன்வசம் படை த்துள் ளா ர் எ ன்று தா ன் சொல் லவே ண்டும்.

இதையும் பாருங்க:  சார்பட்டா சைக்கிள் பிரபலம் நம்ம ரங்கன் வாத்தியார் சின்ன வயசுல எப்படி இருந்திருக்காரு பாருங்க!!

மேலும், இவ ர் ஆசிய அளவில் நடைபெற்ற இ ந்தி யாவி ன் சா ர்பில் போட்டியில் ப ங்கேற்ற தங்க ப்பத க்க த்தை கூட வெ ன்று இரு க்கி ன்றா ர். மேலும், இ ந்தியாவில் வழ ங்க ப்ப டும் விளையாட்டு வீர ர்களு க்கு அ ர்ஜுனா எ ன்ற விரு தையும் வெ ன் றுள்ளா ர் எ ன்பது குறி ப்பி ட த்த க்கது.

இவ்வாறு சுமா ர் 6.5 அடி உயர த்தில் இரு ந்த காரண த்தால் சி னிமாவில் நடி க்கும் வா ய் ப்பு கிடை த்தது. இவ ர் சுமா ர் ஹி ந்தியில் 50 க்கும் மேற்பட்ட திரை ப்ப டங்களில் நடி த்து உ ள்ளா ர். அ ந்த வகையில் த மிழ் சி னிமாவில் நடிக ர் கமல் நடி ப்பில் வெளிவ ந்த திரை ப்ப ட த்தி ன்

நடி த் துவிட்டு பிறகு தா ன் பெரு மளவு இவ ர் பி ரபலமாகி யுள்ளா ர். சி னிமாவில் நல்ல ஒரு இடம் பிடி த்த உ ட ன் அ ரசி யல் ப க்கம் செ ன்று வி ட்டா ர். அத ன் பிறகு சி னிமா ப க்கமே வரவி ல்லை. அ ந்தவ கையில் தற்போது இவரி ன் புகை ப்படம் ச மூக வலை த்த ள த்தில் வைர லாக பரவி வருகி ன்றது…

இதையும் பாருங்க:  நடிகை மகிமா நம்பியாரின் புகைப்படத்தை பார்த்து வியந்துப்போன ரசிகர்கள்

Related articles

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...
‘பத்மாவத்’ கெட்டப்பில் தீபிகா படுகோனுக்கே டஃப் கொடுக்கும் ஷிவானி! ரஜினிகாந்த்தை சந்தித்த வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் வெங்கடேஷ் ஐயர் சேலையை சரியவிட்டு கவர்ச்சி தூக்கலாக போஸ் கொடுத்த அதுல்யா ரவி வாவ்.. ஸ்லீவ் லெஸ் ஜாக்கெட்டில்.. பட்டு புடவை அழகில் ஜொலிக்கும் அதிதி! உலகில் புவி ஈர்ப்பு விசை செயல்படாத 10 இடங்கள்