வீட்டு வாடகை கூட கொடுக்கமுடியாமல் தவித்த விக்ராந்துக்கு தளபதி விஜய் அண்ணா செய்த உதவி

வீட்டு வாடகை கூட கொடுக்கமுடியாமல் தவித்த விக்ராந்துக்கு தளபதி விஜய் அண்ணா செய்த உதவி

இப்பொழுது டிவி நிக ழ்ச்சிக ளில் ரி யாலிட்டி ஷோ க்க ள் அதிகமாக ம க்க ள் ம த்தியில் பிரப லமடை ந்து வருகின்றது. அ ந்த வகையில் விஜ ய் டிவியில் பி க்பாஸ் நிக ழ்ச்சி ஐ ந்தாவது சீசன் நட ந் துகொண்டு வருகி ன்றது. இதற்கு போ ட்டியாக ஜீ த மிழ் தொலை க்காட்சியில் ச ர்வைவ ர் என்ற நிக ழ்ச்சி ஆர ம்பி த்து ஓர ளவிற்கு ம க்க ள் ம த்தியில் பி ரபல ம் அடை ந்து உ ள்ளது என் றுதான் சொல்ல வே ண்டு ம்.

இதற்கு ம் ஓர ளவு க்கு பா ர்வையா ள ர்க ள் கவ ர் ந் து வருகி ன்றா ர்க ள். அ ந்த வ கையில் இ ந்த நிக ழ்ச் சியில் கல ந்துகொ ண்ட ம க்க ளிட ம் கவன த்தை ஈ ர் த்தவ ர் தான் வி க்ரா ந் த். இவ ர் நடிக ர் விஜ ய்யின் த ம்பியு ம் ஆவா ர். இவ ர் ஒரு ந டிகரு ம் ஆவா ர்.

மேலு ம், அ ந்த நிகழ் ச்சியில் இவ ர் ப ங்கேற்ற அனை த்து டா ஸ் க் நே ர்மை யாக ஆடி இரு ந்தா ர் என்ற நிக ழ்ச்சி யின் மூ ல ம் அவரு க்கு ஏரா ளமான ரசிக ர்க ள் பட் டாள ம் உ ருவாகியு ள்ளது. மேலு ம், இவ ர் சி னிமாவில் அதிக ப்படி திரைப்ப டங்க ள் நடி க்கவி ல்லை என் றாலு ம்

இதையும் பாருங்க:  நடிகை சமிக்‌ஷா காதலித்தவரை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார்

சி றுசி று திரைப்ப டங்களில் நடி த்து க் கொ ண்டுதான் வருகி ன்றா ர். மேலு ம், திரை த்து றையில் நடிக ர் விஜ ய்யின் த ம்பி என்று எ ந்த ஒரு இட த்திலு ம் பய ன்படு த்தி க் கொ ண்டதே கிடை யாது என்றுதான் சொல்ல வே ண்டு ம்.

இ ந்நிலையில் நடிக ர் விஜ ய் பற்றி இவ ர்க ள் குடு ம்ப த்திற்கு மட்டு ம் தெரி ந்த ஒரு விஷ ய த் தை வி க்ரா ந் த் இ ந்த நிகழ் ச்சியில் கூறியு ள் ளா ர். நடிக ர் விஜ ய் அ ண்ணா என க்கு என் குடு ம்ப த் க்கு ம் நிறைய உ தவிக ளை செ ய்திரு க்கிறா ர்

நான் ஒரு கட்ட த்தில் என் னுடைய வீட்டு வாடகை கூ ட கொடு க்க முடி யாமல் சூ ழ்நிலை யிலிரு ந்து உ ள்ளேன். அப்பொழுது என் னுடைய வீட்டு வா டகை கொடு க்க மு டியாலை நான் வீட்டு ஓ ன ர் வ ந்து சில நேர ங்களில் த ப்பா ன வா ர் த்தை நான் கூட சொ ல்லி தி ட்டி உ ள் ளா ர்க ள்.

இதையும் பாருங்க:  நடிகர் முரளியின் சொந்த தம்பி இந்த வில்லன் நடிகரா? வெளியான தகவல்! புகைப் படத்தை பார்த்து அ திர் ச்சி ஆகும் ரசிக ர்கள்..!!

இதெல்லா ம் என க்கு நன் றாகவே நினைவில் இரு க்கின்றது. அ ந்த வகையில் இ ந்த வி ஷய ம் என் னுடை ய அண் ணாவிற்கு எப்படியோ தெரி ந்துவி ட்டது. அதன்பிறகு சில வார ங்களி லேயே எங்களு க்கு ஒரு புதிய வீடு ஒ ன்றை வாங்கி கொடு த்து ள்ளா ர்.

அவ ர் செ ய்த உதவி என்றுமே என்னால் ம ற க்க முடியாது என் வா ழ்நா ளில் மற க்கவு ம் மா ட்டேன் என்று அவ ர் கூறியு ள்ளா ர். மேலு ம், நான் இ ந்த தரு ணங்க ளில் இதைச் சொல்ல ஆசை ப்படு கிறேன் என்று அவ ர் ச ர்வைவ ர் நிக ழ்ச்சி கூறியு ள்ளா ர்…

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...