அன்று குழந்தையாக அரசன் சோப் விளம்பரத்தில் நடித்தவர் இப்போது எப்படி இருக்கிறார் தெரியுமா? விஜய் படத்திலும் நடித்துள்ளார்!! புகைப்படம் இணையத்தில் வைரல்!

அன்று குழந்தையாக அரசன் சோப் விளம்பரத்தில் நடித்தவர் இப்போது எப்படி இருக்கிறார் தெரியுமா? விஜய் படத்திலும் நடித்துள்ளார்!! புகைப்படம் இணையத்தில் வைரல்!

90 களில் வ ந்த வி ளம்ப ரங் களி ல் அ ரச ன் சோப் வி ளம் பரம் யா ராலும் மற க்க முடி யாத து. மேலும் அந்த கா லக்க ட்டத் தில் இந்த வி ளம் பரம் மிக ப்பி ரபல மான தாக இரு ந்தது. இந்த கா லக் கட்டத் தில் வி ளம் பரம் வந் தாலே அ னை வரும் மா ற்றி விடு வார் _கள். ஆனால் இந்த வி ளம்ப ர இ சை யாகட் டும் அதில் ந டித்து ள்ள நடி கை களா கட்டு ம்.

இப்போது பார் த்தா ல் கூ ட ப ர வ ச மூ ட் டும். அப் படிப் பட்ட இதில் ச மந் தா உ ள்ப ட சில த ற் கால பி ரப ல ந டிகை _கள் நடி த்து ள்ள னர் என்றால் ந ம்ப மு டிகி றதா. அதிலும் இந்த வி ளம்ப ரம் ஆ ரம்பி க்கும் போது வரு ம்.

அந்த சு ட் டி கு ழ ந் தை ஆயி ரா தற் போது எ ப்படி உள் ளார் என்று தெரி யுமா.நீங்களே பாருங்_கள் அவரது அழ கை இவரை பார் க்கும் போது க டைசி யாக சொல் லும் அர சன் சோப் ரொம்ப ரொம்ப ந ல் ல சோப் என் பது தான் ஞா பகத் திற்கு வருகிறது.

அந்த கு ட் டி பெ ண் ணின் பெயர் அய்ரா. அந்த கு ட் டி பெ ண் தற் போது ஒ ரு மா டலா க இ ருந்து வ ருகி றார். மேலு ம் பல பி ரப ல ந டிகை களுட ன் சே ர்ந்து வி ளம் பர ப டங் களில் ந டித்துள் ளார். இதுவரை 300 விளம்பர ப டங் களில் நடி த்துள் ளார்.

இதையும் பாருங்க:  பிரதமரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் | Modi Ji Birthday Special | theriuma | BJP

மேலும் விஜய் நடி ப்பில் வெ ளியா ன தெறி பட த்தி ல் நடி கை ச மந்தா வின் த ங் கையா க ந டித் திரு ப்பார் இந்த கு ட் டி பெ ண். இவர் த ற்போ து ஹீ ரோ யின் அ ளவி ற்கு வ ளர்ந் துவி ட்டார்.இதோ அவ ரது தற் போதை ய பு கைப் படம்.

மேலும் மக் களி டயே பி ரபல மா கிய பா ர்க் காத நே ர த்தில் பார் க்கி றதோ எ ன்ற பா டலி லும் ஸ் வாதி கொ லை வ ழ க் கு சம் பந்த மான படம் ஒன் றிலு ம் நடி த்துள் ளார். எது எவ் வாறு இரு ப்பி னும் அவர் நடித்த அ ரசன் வி ளம் பரம் இதுவரை ம க்க ள் நீ க்காத நி லை இ ருந்து வ ருகி ன்றது.

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...
‘பத்மாவத்’ கெட்டப்பில் தீபிகா படுகோனுக்கே டஃப் கொடுக்கும் ஷிவானி! ரஜினிகாந்த்தை சந்தித்த வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் வெங்கடேஷ் ஐயர் சேலையை சரியவிட்டு கவர்ச்சி தூக்கலாக போஸ் கொடுத்த அதுல்யா ரவி வாவ்.. ஸ்லீவ் லெஸ் ஜாக்கெட்டில்.. பட்டு புடவை அழகில் ஜொலிக்கும் அதிதி! உலகில் புவி ஈர்ப்பு விசை செயல்படாத 10 இடங்கள்