காஞ்சனா திரைப்படத்தில் நடித்த திருநங்கை என்ன ஆனார் தெரியுமா?

காஞ்சனா திரைப்படத்தில் நடித்த திருநங்கை என்ன ஆனார் தெரியுமா?

சி னிமா உ லகில் ஏரா ளமான இய க்கு ன ர்கள் இரு க்கி றா ர்கள். ஆனால், அதில் ஒரு சில ர் ம ட்டுமே நடி கராக உள் ளா ர்கள். அ ந்த வகையில் இவ ரும் ஒருவ ர். இவ ர் நடன இய க்குந ர், நடிக ர், இய க்குந ர் என ப ன்முக தி றமை களை கொ ண்டவ ர் தா ன் ராகவா லார ன்ஸ் எ ன்பவ ர். இவ ர் த மிழ் சி னிமாவில் இய க்குனராகவும் இரு ந்து வருகிறா ர். இவரது இய க்க த்தில் 2011ம் ஆண்டு வெ ளியான திரை ப் படம் தா ன் காஞ் சனா.

இ ந்த திரை ப்ப ட த்தில் நடிக ர் சர த்குமா ர், தி ருந ங்கையா க நடி த்திரு ந் தா ர் அவருட ன் மற்றொரு தி ருந ங்கையு ம் ம களா க நடி த் திரு ந்தா ர். மேலும், திரு நங் கை க ளை மையமாக வை த்து ராகவா லார ன்ஸ் இ ந்த திரை ப்ப ட த்தை இய க்கிய சூ ப்ப ர் டூ ப்ப ர் ஹி ட்டானது எ ன்று சொல் லலாம்.

இர ண்டா வதாக அவ ர் இ ய க்கிய அ ந்த திரை ப்ப ட த்தில் தி ருந ங்கை நடிகையாக நடி த்த ப்ரியா, ச மீப த்தில் மக ளி ர் தின த்தி ன் போது கொடு த்த பே ட்டி ஒ ன்று ரசிக ர்களை அ தி ர்ச்சியை ஏற்படு த்தியுள்ளது. இ ந்த திரை த்து றையில் படவா ய் ப்பு வேண்டு மெ ன்றால் படு க்கை க்கு அழை க்கிறா ர்கள் என

இதையும் பாருங்க:  அண்ணாத்த படத்தில் நடித்த பாட்டியா இது? 26 வருசத்துக்கு முன்பே ரஜினியோடு சேர்ந்து நடிச்சுருக்காங்களே? என்ன படம் தெரியுமா?

பி ரபல நடி கைகள் முத ல் பு துமு கங் கள் வரை மீண்டும் புகா ர்கள் கு வி ந்து வரு கிற து. இ ந்த சமய த் தில் த ன்னையும் அ ட்ஜெஸ் ட் செ ய்து கொ ண் டால் ப டவா ய் ப் பு த ருவ தாக கூறி யதாக ப கீ ர் கு ற்றச் சா ட் டை கூ றியு ள்ளா ர் அ ந்த நடிகை. அ ந்த பேட்டியில் அவ ர் சொ ன் னதாவது

நா ன் சில கா லமாகவே ச மூக வலைதள ங்களில் மிகவும் ஆ க்டிவாக இரு ந்து வ ந்தே ன். நா ன் எதி ர் பா ர் த்து தா ன் இதனை செ ய்தே ன். அது போலவே என க்கு பட வா ய் ப்புகளும் கிடை த்தன.அதனால் இய க்குன ர்கள் பலரும் பட வா ய்பி ற்காக என க்கு தொ ட ர் பு கொண்டு பேசினா ர்கள்.

அ ப்படி ஒரு நாள் தயாரி ப்பாள ர் ஒருவ ர் எனது தொ லைபேசி எ ண்ணி ற்கு போ ன் செ ய்தா ர். அபோது ப ட வ ய்பி ற்காக தா ன் ஆ ரம்ப த் தில் சாதர ணமாக தா ன் பேசினா ர். அத ன்பிறகு நாள டைவில் அவ ர் எ ன் னிடம் பேசி ய விதம் மாறியது எ ன்னால் உண ர மு டி ந்தது போக போ க அவரது கே ள்விகள் நீங்கள் எ ப்படி உங்களது உ டலை மாற்றி கொ ண்டீ ர் கள்.

இதையும் பாருங்க:  அச்சு அசலாக நடிகை சவுந்தர்யா போல இருக்கும் பெண்

என வேறு வித மா க பே ச ஆ ரம்பி த் தா ர். அதனை பிறகு நா ன் உ ட னே ஏ ன் திரை ப்ப ட த்தில் இ ந்த மா திரி காட்சிகள் இரு க்கி றதா.? எ ன்று கே ட்டே ன். அதற்கு அவ ர் இ ல்லை என க்கு உங்களை ப் ப ற்றிய பு ரிதல் எதுவும் தெ ரியாது.

பிறகு எ ன்ன தா ன் எ தி ர்பா ர்கி றா ர் என நானும் பேச பேச அவரது வா ர் த் தைகள் க டு மையா க மாறியது. அ ப்போது அ ட் ஜெ ஸ்ட் மெண் ட் செ ய்து கொண்டால் தா ன் ப டவா ய் ப் புகள் கிடை க் கும் எ ன்று கூறி கொ ச்சை யாக பேச ஆர ம்பி த்தா ர்.

நா ன் உ டன டியா க போனை க ட் செ ய்து விட் டே ன். இ ந்த மாதி ரியான அழை ப்புகளை எல்லாம் நா ன் தொட ர் ந்து த வி ர் த்து வ ந்தே ன். அதனால், என க்கு ப டவா ய் ப் புகள் கி டை க்கவில் லை எ ன்னை மாதிரி இரு க்கும் பல திரு நங்கை களு க்கும்

இ ப்படி நட ந்திரு க் கும் என மிகு ந்த ம ன வே தனையு ட ன் பகி ர் ந்து கொ ண்டா ர். அதனால், தா ன் கே ட்டே ன் எ ன்று கூ று வ ர். பி ன் எ ன் நம்பரை கேட் டா ர். நானும் எ ன் னுடை ய மொ பைல் ந ம்ப ரை கொ டு த்தே ன்.

இதையும் பாருங்க:  திருமணமாகி 1 மாதமே ஆன நி.லையில் பி.னா.யிலை கு.டி.த்த பிரபல பிக்பாஸ் நடிகை !!

இ த ன் பிறகு ஒரு வா ரம் போ ன் செ ய்து பி ராஜ க் ட் ப த் தி பே சினாங்க. பிறகு லை ட்டா அவருடை ய பே ச்சு வா ர் த் தைகள் மாறிவி ட்டது. நீ ங்கள் எல்லாம் எ ப்படி இ ந்த மா திரி மா றினீ ர்கள் எ ன்று வேற மா திரி விஷ ய ங்களை பற் றி பே சுவா ர்கள் எ ன் னுடைய வா ழ் க்கை யில் அ ட்ஜஸ் ட்மெ ன்ட் பண் ணி திரை ப்படம் நடி க்க வேண்டும் எ ன்று

நா ன் நினை த்ததி ல்லை. அது என க்கு பிடி க்கா து. இ ந்த மாதிரி மற்ற தி ருந ங் கைக ள் வா ழ் க்கையி லும் நட க்கும். இதோ போ ன்று ஏரா ளமான தி ருந ங் கைக ள் வா ழ்வில் நட க்கி ன்றது. இதை பற்றி தா ன் அ ந்த பேட் டியில் அவ ர் கூறியு ள்ளா ர். இதை கேட்டு ப லரும் அ தி ர்ச் சியாகி உள் ளா ர்கள்…

கருத்தை சொல்லுங்கள் ...